Aktuálne -KARANTÉNA

Milí bratia a sestry, cirkevný otec Augustín povedal, že existuje cirkev viditeľná a neviditeľná. Naše Augsburské vyznanie zase hovorí, že cirkev je tam, kde sa slovo Božie káže a sviatosti podľa evanjelia vysluhujú. Kázanie slova Božieho je nám dnes, napriek nepriaznivej situácii, umožnené prostredníctvom internetu, rozhlasu i televízie. Sviatosť Večere Pánovej je zase možné kedykoľvek prijať individuálne, najmä v akútnych situáciách.  Cirkev Pánova teda žije a platí, že ani brány pekelné ju nemôžu premôcť. 

Pre túto chvíľu, zdá sa, je cirkev neviditeľná vonkajšiemu svetu a žije svoj duchovný život v skrytosti. Neviditeľne. Avšak, podstatné je, že žije. Vírus a opatrenia nás síce nateraz zneviditeľnili, ale  neznefunkčnili. 

Ak sa nedá ináč, tak kontakt spolu chceme udržiavať aspoň prostredníctvom aj tejto webovej stránky, ktorá bude počas týchto dní pravidelne aktualizovaná. 

Prosím, prijmite s pochopením a v láske to, čo vám bude na nej ponúkané. Bolo to totiž pripravované s láskou a s pochopením súčasných možností, ktoré ako cirkev máme.   

Večera Pánova:

Večeru Pánovu je v súčasnosti možné prisluhovať výlučne individuálne a za dodržania hygienických nariadení (nutnosť použitia rúška vysluhovateľom i prijímateľom). Forma Večere Pánovej je intinkcia. 

Hromadné prisluhovanie Večere Pánovej a svätej spovede sa pre opatrenia odkladá na neurčito

Vo vlastnom záujme každého veriaceho je kvôli rozmáhajúcej sa pandémii dôkladne zvážiť v tomto čase vhodnosť pristúpenia k Večeri Pánovej. 

Kontakt pre ďalšiu komunikáciu je:  0907 744 937

Modlitba:

Cirkev je duchovným prostredím, ktoré stvoril Pán Boh skrze Ducha svätého. On nás pozýva a vedie  k vyznávaniu Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, ale aj upevňuje našu vieru v Neho. Pán Ježiš nás nabáda, aby sme sa neprestajne modlili.

Ako cirkev chceme aj my spojiť svoje hlasy do jednej spoločnej modlitby, ktorú chceme v týchto vážnych chvíľach odriekať s vierou a nádejou, že ju Pán Boh vypočuje: 

Všemohúci a všetkej milosti plný Pane Bože náš, ďakujeme Ti za všetky Tvoje dobrodenia, zvlášť za to, že si nás svojou božskou mocou stvoril na svoj obraz a až do tejto hodiny si nás ráčil opatrovať. Keďže však sme boli diabolskou lsťou olúpení o Tvoj obraz, prichádza k tomu, že sme poddaní mnohým biedam a pokutám za hriech, spoznávame i strach zo smrti, ktorú v ktorýkoľvek deň a hodinu musíme očakávať, zvlášť však v týchto smutných dňoch, v ktorých si pandémiu koronavírusu v našej vlasti i na celom svete dopustil.     Preto Ti, milý náš Bože, viny vyznávame, k naším hriechom sa priznávame a v mene Tvojho milého Syna, Pána Ježiša Krista Ťa pokorne prosíme, ráč sa nad nami zmilovať, všetky naše viny a hriechy nám milostivo odpusť a odvráť od nás metlu Tvojho trestajúceho a spravodlivého hnevu. Netrestaj nás vo svojom hneve a zachovaj pred touto pandémiou. Ty si darca života, Tebou žijeme, hýbeme sa a trváme, v Tvojich rukách sú naše časy, i všetky naše dni a dych života. Prosíme Ťa, zachovaj nás pri živote a spasení, aby sme Teba ešte tu chválili, vyvyšovali Tvoje meno a pokiaľ nám popraješ života na tomto svete, aby sme svoj život polepšili.     Ak je tvoja vôľa, milý Pane, i nás takouto epidemickou ranou pre naše hriechy, alebo pre iné tebe známe príčiny navštíviť, buď nám prítomný Tvojo milosťou a očisti naše duše od hriechov, v čase nemoci a bolesti nás potešuj a posilňuj, aby sme Tvoje napomenutie rozumne, trpezlivo a pokorne znášali, príliš sa nekormútili ako tí, ktorí nemajú nádej, ale v dôvere sa Ti porúčali, veriac tomu, že sme Tvoji, či žijeme a či umierame. V plnej dôvere porúčame naše duše Tebe, lebo Ty si nás, Bože, vykúpil.    Prosíme Ťa tiež, milostivý náš Otče nebeský i za všetkých nemocných a touto pandémiou postihnutých, buď im so svojou milosťou prítomný a svojou anjelskou ochranou ich duše zachovaj k spáse. Tých, ktorých si sa rozhodol podľa svojej vôle povolať k sebe z tohto údolia plaču a tieňov smrti, popraj im šťastné skonanie a priveď ich do svojho potešenia a večného života.      Tých, ktorých tu chceš zachovať, či už k pokániu, alebo pre užitočné práce pre Tvoj ľud, zvlášť pobožnú a zodpovednú vládu, ale i služobníkov cirkvi  zachovaj v zdraví pre ich potrebnú prácu k Tvojej cti a sláve. Ty buď so všetkými nami po všetky dni nášho pominuteľného života, chráň nás od večnej smrti pre smrť a zásluhy svojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána. Amen

(Prevzaté zo stránky: www.evanjelik.sk)

Cirkevný príspevok a milodary:

Cirkevný zbor, napriek tomu, že v súčasnosti nevyvíja žiadne viditeľné činnosti, je viazaný dlhodobými záväzkami, ktoré potrebuje pravidelne uhrádzať. 

Rozhodnutím zborového konventu je členom cirkevného zboru odporučené uhradiť cirkevný príspevok vo výške 12.-€ (slovom: dvanásť €) na člena cirkevného zboru najneskôr do konca mesiaca jún každého kalendárneho roka. 

Toto isté odporúčanie platí aj v pokračujúcej zbierke na opravu chrámu Božieho a to vo výške 20.-€ (slovom: dvadsať €) na člena cirkevného zboru. 

Dnes je otázne, či do uvedeného termínu bude nám umožnené stretnúť sa v chráme Božom a napríklad tam na mieste si vyrovnať záväzky. Rovnako, problematickým sa javí aj osobné odovzdanie finančnej čiastky pokladníkom nášho cirkevného zboru. Z tohto dôvodu sme pristúpili k možnosti bezhotovostnej úhrady formou prevodu na účet cirkevného zboru. Boli by sme Vám vďační, keby ste túto možnosť v blízkej budúcnosti využili. 

číslo účtu cirkevného zboru je: 

SK17 0900 0000 0001 0925 5744

Ak sa rozhodnete tak urobiť, odporúčame akceptovať tieto skutočnosti a do správy pre príjemcu napísať: viď kurzívou 

a. Osobitne zaplaťte cirkevný príspevok s riadnym označením odosielateľa, napríklad: 

Rod. Nováková, NK, CP  6 osôb (rodina Nováková z Nižnej Kamenice, cirkevný príspevok za šiestich ľudí) 72€

b.Osobitne zaplaťte milodar na opravu chrámu s riadnym označením odosielateľa, napríklad: 
Rod. Nováková, NK , OK  6 osôb (rodina Nováková z Nižnej Kamenice, milodar na opravu kostola za šiestich ľudí) 

c. pokiaľ máte v rodine, alebo v osobnom živote iné jubileá a plánujete poskytnúť aj iný milodar na cirkevný zbor, prosím Vás, aby ste postupovali podobne

 

Všetky takto prijaté financie budú zaevidované, zosumarizované a po ukončení karantény a po umožnení návratu do našich chrámov Božích budú riadne vyhlásené, tak ako sme na to boli zvyknutí.   

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť. 

© 2020 by ECAV Vyšná Kamenica. Created by Daniel Hreha.